BewlyBewly是一款开源Bilibili 美化插件,对Bilibili 主页进行一些小更改,通过重新设计、添加更多功能以及根据你的喜好进行个性化来改进你的 Bilibili 主页,而且不影响bilibili的加载速度,非常不错,目前支持Chrome和Edge浏览器。

插件演示截图

支付积分以后显示内容
售价:5 付费查看,

注意: 请在登录后通过签到任务免费获取积分进行支付